Kurator

Kuratorn:

Arbetar Hälsofrämjande / förebyggande

I Skollagen står det att elevhälsans arbete främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande.


Det är elevernas utveckling mot utbildningens mål som ska stödjas.


Elevhälsans uppdrag att i huvudsak vara förebyggande och hälsofrämjande får konsekvenser, dels för elevhälsans arbete, dels för hela skolans arbetssätt och organisation.


I Vägledning för elevhälsan beskrivs hur elevhälsans arbete både kan bidra till en hälsofrämjande skolutveckling och undanröja hinder för enskilda elevers lärande. 


Genom att komma in tidigt i processen kan elevhälsan stödja lärare och övrig skolpersonal i arbetet att anpassa och utveckla tillgängliga lärmiljöer.


I det arbetet behöver elever göras delaktiga.


Förebyggande och hälsofrämjande


Det förebyggande arbetet utgår från ett patogent perspektiv och innebär att förebygga ohälsa och hinder i lärandet.


Arbetet börjar med att identifiera och kartlägga de faktorer som utgör risker för olika former av ohälsa eller hinder i lärandet.


Det behöver göras på individ, grupp och organisationsnivå.


Genom att sedan analysera riskerna underlättas planeringen av förebyggande insatser.


Ett hälsofrämjande arbete utgår från ett salutogent perspektiv, det vill säga utgår från det friska.


Det handlar om att stärka eller bibehålla elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande genom att skapa lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.


Utmaningen i ett mer hälsofrämjande arbete blir att söka efter faktorer som gör det möjligt att förändra och utveckla skolans verksamhet genom att flytta fokus från det som inte fungerar till det som fungerar.


I det arbetet blir samtalskulturen central.


https://www.spsm.se/stod/elevhalsa/arbeta-forebyggande-och-halsoframjande/


Se länk för Kuratorn strategiska plan för hälsofrämjande och förebyggande arbete samt styrdokument.


Psykoaeducation


Kuratorn arbetar även mycket med psykoedukation genom bland annat tjej och kill grupper, TRT grupper vid behov ( teaching recovery techniques.)


Psykoedukation


Psykoedukation innebär att lära sig mer om svårigheter och diagnoser.


När man får mer kunskap om och förstår varför olika saker och situationer känns svåra blir det lättare att hantera dem.


Varför behövs psykoedukation?


Psykoedukation ger kunskap om olika svårigheter och diagnoser och vad det innebär att ha dem.


Det ger dig bättre förståelse för hur du fungerar i olika situationer och hur du kan hitta sätt att hantera det som känns svårt.


Hur går psykoedukation till?


Ibland kan psykoedukationen vara ett föredrag som många deltar i samtidigt, men det kan också vara bara du och din behandlare som träffas.


Den som håller i psykoedukationen förklarar hur känslor, tankar och beteenden påverkar varandra och gör att du inte mår bra.


Det handlar om samspelet mellan kropp och psyke, vad som sker när samspelet inte fungerar och vad som kan göras för att det ska bli bättre. 


Till exempel kan det handla om starka känslor eller negativa tankar och vad du kan göra för att hantera dem.


Det kan också handla om saker du gör som inte är bra för dig, såsom beteenden som du vill ändra på men inte vet hur eftersom det verkar omöjligt.


Då får du en förklaring till varför det kan kännas så och veta hur andra har lyckats förändra det.


Hur lång tid tar psykoedukation?


Hur många gånger du går på psykoedukation varierar: oftast sker det bara vid ett tillfälle men ibland kan det behövas flera.


Vad ska jag tänka på?


Inför en psykoedukation är det enda du behöver tänka på att vara beredd att lyssna på behandlaren eller föreläsaren.


Om det är något du undrar över får du gärna ställa frågor, men det är absolut inget krav.


Hur hjälper det mig?


Psykoedukation hjälper dig genom att du lär dig fakta som hjälper dig att förstå hur du fungerar i olika situationer och vad du kan göra för att må bättre.


När psykoedukation ges i grupp får du också tillfälle att träffa andra som är i samma situation.


Ofta har man liknande erfarenheter som man kan dela med varandra. Om dina föräldrar eller nära vuxna är med kan de också lära sig att förstå dig bättre så att de kan stötta dig på bästa sätt.


Psykoedukation gör att du förstår dig själv bättre och den kunskapen kan hjälpa dig på vägen.


Källa, https://www.bup.se/sv/Rad-och-fakta/behandling-och-hjalp/psykoedukation/


Se strategiskt handlingsplan hälsofrämjande

.....................................................................................................................................

 

Uppdraget om värdegrunden


Kuratorn samarbetar med kulturella föreningar i näringslivet samt kommunen.


Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade.


Vidare beskrivs att detta ska uppnås genom ett aktivt och systematiskt värdegrundsarbete som ska genomsyra undervisningen.


Styrdokumenten för utbildningen påverkas även av svensk och internationell rätt.


Genom diskrimineringslagen förstärks skolväsendets ansvar att aktivt arbeta för att upptäcka, analysera, åtgärda och följa upp risker för diskriminering.


Principen ur Barnkonventionen om barnets bästa och barnets rätt att uttrycka åsikter i alla frågor som rör barnet är också vägledande och finns med som utgångspunkt i skollagen och barnkoventionen.


Forskning


Arbetet med värdegrunden gynnas när personalen tillsammans tolkar styrdokumenten för att nå en samsyn.


När personal tillsammans med barn och elever löpande tolkar och omsätter värdegrunden i vardagen, kan den genomsyra verksamheten och uppfylla styrdokumentens mål.


Om värdegrundsarbetet sker skiljt från kunskapsuppdraget och det dagliga arbetet uteblir meningsskapande samtal om värdegrundens innebörd.


Då minskar också utrymmet för kritisk reflektion, vilken är en viktig förmåga för att kunna verka aktivt i demokratin.


Att se utbildningens uppdrag kring kunskaper och värden som en helhet är enligt utbildningsvetenskaplig forskning en generell framgångsfaktor och bidrar till att öka måluppfyllelsen.


Källa , https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/arbeta-med-skolans-vardegrund


Se Länk För skolans arbete med värdegrund / trygghet

0737104487