Synpunkter

Synpunkter och klagomålshantering


Enligt skollagen (2010:800 4 kap 8 §) ställs krav att det ska finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.


Syfte


Nya kastets skola strävar efter att ha en god dialog med barn och vårdnadshavare. Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller om det finns något som du är missnöjd med, ser vi främst att du kontaktar den person ditt klagomål berör, t ex genom ett samtal mellan berörda i nära anslutning till den händelse som lett till att klagomål framförs.Lämpligen sker detta genom ett samtal mellan berörda i nära anslutning till den händelse som lett till att klagomål framförs. Klagomål från barn och elever, vårdnadshavare eller annan intressent lämnas till berörd lärare eller annan berörd personal.


 Kvalitetsarbete med utbildning
 Inflytande
 Åtgärda eventuella brister och missförstånd


Vad är klagomål/vad är inte klagomål?


Den som skall hantera olika klagomål från vårdnadshavare, elev eller annan intressent måste först avgöra om ärendet räknas till annan kategori. Följande är exempel på sådant som inte skall räknas till klagomål:


 Pågående elevärenden


 Trakasserier/kränkande behandling, hantering enligt rutiner i skolans plan mot kränkande
behandling och diskriminering.


 Behov av särskilt stöd, här finns rutiner för utredning och åtgärdsprogram


 Klagomål över undervisningen eller annat i verksamheten framförs till berörd lärare eller
annan berörd personal.


Rutiner för klagomålshantering


Tillsammans med eleverna och vårdnadshavarna kan vi utveckla och förbättra vår verksamhet och öka elevernas ansvarstagande för sin utbildning. Klagomål är viktiga för skolan och uppfattas inte negativt, det ger skolan en möjlighet att t ex ändra rutiner, utveckla processer eller förbättra informationen. Därför ska det finnas tydliga rutiner för hur klagomål lämnas och hanteras av skolan. Det är också ett krav på skolan enligt 4 kapitlet 8 § skollagen som säger " Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt."


Vem framför jag mina klagomål och synpunkter till?


Om du som elev eller vårdnadshavare anser att något inte motsvarar dina förväntningar kontaktar du först den person som ditt klagomål berör. Du kan också vända dig till din mentor. Ofta kan saker åtgärdas direkt. Om du upplever att du inte får den hjälp du behöver eller att problemet och missnöjet finns kvar så vill vi att du kontaktar rektorn. Rektorn har möjlighet att besluta om olika åtgärder.


Måste jag skriva?


Du kan använda blanketten, länk till blanketten hittar du under Relaterad information. Du kan även ringa, skicka brev eller e-post. Det underlättar om du skriver ner klagomålet. Det är också viktigt att du skriver med dina kontaktuppgifter om du vill ha svar på klagomålet. Lever du med skyddade personuppgifter ange detta på dokumentet du lämnar till oss.


Skriftligt klagomål


Om du trots ovanstående kontakter fortfarande är missnöjd kan du lämna ett skriftligt klagomål till skolan. Du kan använda formuläret eller blanketten nedan alternativt hämta blanketten som finns på administrationen. Blanketten lämnas till administrationen eller skickas med post till Nya Kastets skola AB Korsnäsvägen 126-128, 804 23 Gävle eller mail till klagamal@nyakastetsskola.se. Ditt skriftliga klagomål kommer att dokumenteras och utredas av skolledningen eller annan person som skolans huvudman anser lämplig. Inom 7 dagar kommer du, under förutsättning att klagomålet inte lämnas anonymt, att få en bekräftelse att klagomålet har tagits emot. Skriftligt svar lämnas när utredningen är klar, dock inom 14 dagar.


Hur lång tid tar det innan jag får svar?


Vår ambition är att du ska få ett snabbt svar. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Dröjer svaret mer än tio arbetsdagar får du veta orsaken till fördröjningen.


Om jag inte är nöjd med svaret?


Är du nöjd med det svar vi har gett dig räknas ärendet som uppklarat och avslutat. Om du inte är nöjd med det svar vi har gett dig kan du begära att huvudmannen gör en förnyad prövning av ärendet. Denne kommer då att gå igenom hela klagomålet för att se om det finns några oklarheter eller felaktigheter. Du ska få besked om detta så fort som möjligt. Blir det någon fördröjning informerar vi dig om denna.


Vad händer med klagomålet?


Inkommen synpunkt, förslag eller klagomål registreras/diarieförs. Skriftligt svar ges till den som lämnat in synpunkten, förslaget eller klagomålet


Kan jag vara anonym?


Nej, vi behandlar inte klagomål som är anonyma. Vi måste veta vem vi ska skicka svar till.
Anonyma klagomål kan ofta inte heller tillmätas lika stor betydelse som när någon står bakom dem.


Kan jag klaga på vad som helst?


Ja, allt som har med utbildning att göra. Tänk på att det är du själv som är ansvarig för det du
skriver.


Kortfattat


1. Kontakta först personalen som berörs, om du inte får hjälp gå vidare.
2. Kontakta din mentor, om du inte är nöjd gå vidare.
3. Prata med rektorn, om du inte är nöjd skriver du ett skriftligt klagomål.
4. Det skriftliga klagomålet lämnas/skickas till skolan.
5. Det skriftliga klagomålet behandlas och dokumenteras
6. Klagomålet utreds och bekräftelse lämnas
7. Du får inom sju dagar från det att det skriftliga klagomålet kommit in en bekräftelse på att
ditt klagomål inkommit och att det tagits om hand.
8. När ditt klagomålsärende avslutats får du ett skriftligt svar


Anmälan om klagomål


Ladda hem och fyll i blanketten nedan.


Var noga med att ange vad som hänt, när det inträffade och vilken klass det gäller. Redogör också för hur skolan har hanterat ditt klagomål och varför du är missnöjd med det.


Dina uppgifter hanteras enligt personuppgiftslagens och offentlighets- och sekretesslagens
bestämmelser.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


För korta synpunkter kan ni använda er av fältet nedan för att skicka till oss. Om ärende behöver beskrivas utförligt kan ni använda er blanketterna som finns till höger. Ni skriver ut blanketten sedan kan ni skicka till oss genom posten.

Today

Blankett_klagomal_elever

Blankett_klagomal_alla